Zgłoszenie robót budowlanych

Utwórz dokument

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego. Większości takich zgłoszeń można dokonać również w postaci elektronicznej.

3. Wyłączenia w zakresie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Zgłoszenia w postaci elektronicznej nie można dokonać w przypadku zgłoszenia, w stosunku do którego Prawo budowlane wymaga dołączenia:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
 • projektu architektoniczno-budowlanego.

Nie można więc dokonać zgłoszenia w postaci elektronicznej m.in. budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub sieci. Takiego zgłoszenia należy dokonać w postaci papierowej.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

5. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

6. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

 • rodzaj wykonywania robót budowlanych
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

7. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub uzasadnienie zarządcy drogi, w przypadku nieuwzględnienia wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

8. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

9. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

10. Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zgłoszenia

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Utwórz dokument

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

1. Podstawa prawna

Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Wymagania dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Co do zasady zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

 • objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę
 • objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 Prawa budowlanego, dotyczących zgłoszenia robót budowlanych.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

5. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego) (link do ustawy).

6. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia (jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych).

W zakresie danych dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy podać:

 • dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • dane obiektu budowlanego lub jego części (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

 • rodzaj wykonywania robót budowlanych
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

7. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto, w zależności od sytuacji, należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ekspertyzę techniczną wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

8. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

9. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 30 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać: *postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)

 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może dokonać zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

10. Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zgłoszenia

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać a następnie wysłać drogą pocztową lub złożyć do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Utwórz dokument

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Roboty budowlane wymagające zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dotyczy robót budowanych, dla których wymagane jest:

 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4 Prawa budowlanego, lub
 • dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Prawa budowlanego.

3. Podmiot dokonujący zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ, do którego należy kierować zawiadomienie

Zawiadomienie jest kierowane do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Właściwym organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw, o których mowa w art. 83 ust. 3 w zw. z art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zawiadomienia

W celu wypełnienia zawiadomienia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
 • zamierzonego terminu wykonania robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia należy podać:

 • nazwę organu wydającego decyzję (przyjmującego zgłoszenie)
 • nr i znak decyzji
 • datę wydania decyzji (złożenia zgłoszenia)
 • rodzaj i zakres robót objętych decyzją (zgłoszeniem).

6. Załączniki do zawiadomienia

Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • kopię zaświadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

7. Termin na dokonanie zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zawiadomienia przez organ

Zawiadomienia ma charakter jedynie informacyjny. Organ nie prowadzi w tym zakresie żadnego postępowania.

Tym samym inwestor nie ma obowiązku czekać na jakąkolwiek reakcję organu. Może podjąć roboty budowlane zaraz po zawiadomieniu.

9. Opłaty przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór zawiadomienia

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zawiadomienia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zawiadomienie, które będzie zgodne z tym wzorem.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Utwórz dokument

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwę) zgłoszenia.

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem
 • zakres robót objętych zgłoszeniem
 • datę złożenia zgłoszenia.

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto należy dołączyć:

 • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w zgłoszeniu
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem po dokonaniu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11a ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego innych robót budowlanych niż wymienione powyżej podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę urzędu.

10. Wzór wniosku

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Utwórz dokument

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA WZNOWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 51 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwa)
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji.

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto należy dołączyć:

 • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w pozwoleniu
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków inwestora przez nowy podmiot.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór wniosku

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Utwórz dokument

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwa)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku)należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto należy dołączyć:

 • oświadczenie o o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór wniosku

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość

Utwórz dokument

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

1. Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przypadki wymagające decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • prac przygotowawczych lub robót budowlanych uzasadniających wydanie wnioskowanej decyzji
 • sąsiedniego budynku/lokalu/nieruchomości, którego (której) dotyczy wniosek (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • podstawy prawnej robót budowlanych (np. informacji o decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu, na podstawie których roboty budowlane są prowadzone)
 • uzasadnienia wniosku.

6 .Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku.

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór wniosku

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

Zgłoszenie rozbiórki

Utwórz dokument

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

1. Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Rozbiórki wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • informacji o rozbiórce.

W zakresie danych dotyczących informacji o rozbiórce należy podać:

 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

6. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

7. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia.

8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

9. Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór zgłoszenia

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Utwórz dokument

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

1. Podstawa prawna

Art. 28 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Rozbiórki wymagające decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • rozbiórki.

W zakresie danych dotyczących rozbiórki należy podać:

 • nazwę zamierzenia budowlanego
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania rozbiórki (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku w postaci elektronicznej

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • projekt rozbiórki - w zależności od potrzeb
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę miesiąc, a w przypadku sprawy **szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące **od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela Część III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór wniosku

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Utwórz dokument

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Przepisy ustawy – Prawo budowlane wymagają, aby do różnego rodzaju dokumentów (wniosków, zgłoszeń) składanych przez inwestora w procesie budowlanym dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane).

W celu wypełnienia oświadczenia konieczne będzie podanie danych dotyczących inwestora albo ewentualnie danych dotyczących osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto potrzebne będą dane dotyczące lokalizacji inwestycji, w tym nr ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do następujących dokumentów:

 • wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
 • zgłoszenia robót budowlanych
 • wniosku o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Ponadto jego złożenie jest wymagane w ramach:

 • postępowania legalizacyjnego (art. 48b ustawy – Prawo budowlane)
 • uproszczonego postępowania legalizacyjnego (art. 49b ustawy – Prawo budowlane)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Lista aktualnie dostępnych wniosków

kolejne wnioski są w trakcie opracowywania

Zgłoszenie robót budowlanych

czytaj więcej

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

czytaj więcej

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

czytaj więcej

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

czytaj więcej

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

czytaj więcej

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

czytaj więcej

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość

czytaj więcej

Zgłoszenie rozbiórki

czytaj więcej

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

czytaj więcej

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

czytaj więcej

Etapy składania wniosku

Etap 1 – Wypełnij

Wybierz wniosek i uzupełnij

Etap 2 – Podpisz

Korzystając z profilu zaufanego, podpisz wniosek podpisem zaufanym

Etap 3 – Prześlij

Przekaż wniosek do urzędu za pośrednictwem ePUAP

Instytucje współpracujące

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Zmieniamy się dla Ciebie

Dlaczego warto

Pewność

Wypełniając wniosek skorzystaj z podpowiedzi i instrukcji.

Wygoda

Załatwiaj sprawy bezkosztowo i wygodnie, nie wychodząc z domu.

Czas

Nie trać czasu w kolejkach w urzędzie i na poczcie.

Koszty

Nie trać pieniędzy na wydruk oraz przesyłki.

Nasza misja

to przyspieszenie i ułatwienie inwestorom przeprowadzenia postępowania administracyjno-budowlanego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie jeden, autoryzowany serwis internetowy.

Tutaj szybko i łatwo wypełnisz, podpiszesz i prześlesz wybrany wniosek do właściwego urzędu.

Teraz to od Ciebie zależy, gdzie i kiedy to zrobisz.

Skontaktuj się z nami

Baza wiedzy

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.