e-budownictwo logo
Serwisy GUNB:
Serwisy GUNB:

Korzystaj z naszych cyfrowych usług

elektroniczne wnioski budowlane
elektroniczny dziennik budowy
elektroniczna książka obiektu budowlanego
elektroniczne źródło ogrzewania budynku
elektroniczna wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi
elektroniczne budowlane wykonania zastępcze
snrwb
rwdz
akademia gunb
sopab w przygotowaniu

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Sprawdź korzyści płynące z zapewnienia jednolitego interfejsu do obsługi wszystkich systemów w GUNB.
SOPAB będzie udostępniany organom w jednostkach samorządu terytorialnego bezpłatnie.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi cyfrowych?

pewność

Pewność

Otrzymujesz potwierdzenia złożenia dokumentów i możesz śledzić statusy postępowań.

wygoda

Wygoda

Załatwiasz sprawy wygodnie, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.

oszczędność

Oszczędność

Nie tracisz czasu i ograniczasz koszty swojej działalności.

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Masz zapewnione standardy bezpieczeństwa dla usług publicznych.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Geneza

W okresie pandemii inwestorzy nie mieli możliwości załatwienia urzędowych spraw z obszaru budownictwa przez internet. Projektanci i inżynierowie borykali się z problemami wynikającymi ze spowolnienia procesu nadawania uprawnień budowlanych. Dokumenty niezbędne na budowie, takie jak dziennik budowy, nie były scyfryzowane, przez co często pojawiały się luki w dokumentacji.

Większość urzędów nie dysponowała odpowiednim oprogramowaniem do obsługi spraw z obszaru budownictwa, a przestarzały sprzęt nie pozwalał na sprawną pracę z dokumentacją elektroniczną. W efekcie administracja budowlana borykała się z problemem nadmiaru dokumentacji papierowej. W 2020 r. złożono 375 406 wniosków o pozwolenie na budowę, co oznaczało zużycie papieru o masie 22,5 miliona kilogramów. Do zarchiwizowania tej ilości akt wymagana jest kubatura 34 tys. metrów sześciennych.

Realizacja

W latach 2020-2023 podjęliśmy szereg nowych inicjatyw. Cyfryzacja procesu budowlanego objęła:

 • zmiany w prawie budowlanym,
 • podjęcie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi,
 • modernizację istniejących rozwiązań IT,
 • stworzenie zupełnie nowych narzędzi informatycznych dla obywateli i urzędników.
 • Wydarzeniem 2020 r. w GUNB było e-Budownictwo, które po raz pierwszy dało możliwość złożenia dokumentów w sprawach budowlanych przez internet.
 • W 2021 r. jako jeden z pierwszych krajów w Europie uruchomiliśmy wniosek o pozwolenie na budowę z cyfrowym projektem budowlanym.
 • W roku 2022 r. przeprowadziliśmy modernizację systemów informatycznych. Równolegle rozpoczęliśmy wprowadzanie nowych rozwiązań IT, takich jak SNRWB oraz eCRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr Osób posiadających Uprawnienia Budowlane.
 • Na początku 2023 r. uruchomiliśmy cKOB, czyli Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego oraz EDB, czyli Elektroniczny Dziennik Budowy. We wrześniu 2023 r. wdrożyliśmy serwis e-Wykonania Zastępcze.

Dalsze plany

Celem na kolejne lata jest cyfryzacja urzędów. SOPAB, czyli System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie uruchamiamy w roku 2023, a na kolejne lata planujemy jego stały rozwój. System sprawi, że praca w urzędach będzie przebiegała szybciej i efektywniej.

Docelowo powstanie kompletny ekosystem cyfrowego budownictwa. Oznacza to, że przechodzimy:

 • od wysokich kosztów i papierowych dokumentów do racjonalnego gospodarowania,
 • od barier w komunikacji z urzędem do sprawnego załatwiania spraw,
 • od wysokiej emisji CO2 do czystego środowiska.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

kontakt

Skontaktuj się znami:

e-budownictwo@gunb.gov.pl
Infolinia (22) 346 66 64
(pn.-pt. 10:00-13:00)

Wzory wniosków, zgłoszeń i zawiadomień

 

Przejdź do wzorów dokumentów

Blog

Sprawdź aktualne informacje dotyczące cyfryzacji

Przejdź do artykułów

Instrukcje i podpowiedzi

Przeglądaj podpowiedzi w formie plików tekstowych lub filmów instruktażowych

Przejdź do instrukcji

Pytania i odpowiedzi

Przeczytaj wyjaśnienia kwestii zgłoszonych przez użytkowników e-usług

Sprawdź tematy pomocy

Pozwolenie na budowę to kluczowy dokument, który bardzo często wymagany jest rozpoczęciem budowy. Proces uzyskania tego zezwolenia jest ściśle regulowany prawnie i wymaga spełnienia szeregu formalności.

Przygotowanie projektu budowlanego

Na początek, osoba budująca np. dom (w prawie budowlanym: inwestor) przygotowuje projekt budowlany. Projekt powinien być opracowany przez uprawnionego architekta. Osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia możesz wyszukać w naszym rejestrze e-CRUB. Projekt zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanej inwestycji i składa się z trzech części:

 • Projekt architektoniczno-budowlany,
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • Projekt techniczny.

Każda część projektu budowlanego zawiera warstwę opisową i rysunkową.

Składanie wniosku o pozwolenie na budowę

Następnie, inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę. Składa go do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – starosty, prezydenta miasta lub wojewody, który swoją właściwością obejmuje teren, na którym chce rozpocząć budowę. Dołącza do niego projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozpatrzenie wniosku przez organ administracyjny

Organ administracji architektoniczno-budowlanego rozpatruje wniosek. Bierze pod uwagę różne aspekty, takie jak:

 • zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy,
 • kompletność wymaganych załączników i uzgodnień,
 • ochrona środowiska.

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania, organ wydaje pozwolenie na budowę. Jest ono ważne przez 3 lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Z chwilą otrzymania pozwolenia, inwestor może rozpocząć prace budowlane.

Inwestor powinien zwracać uwagę na wszystkie zapisów zawartych w pozwoleniu. Dzięki temu uniknie problemów prawnych w przyszłości.

Opłaty i kontrole

Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę wiąże się z opłatą skarbową za wydanie pozwolenia. Koszt uzależniony jest od powierzchni zabudowy.

Po rozpoczęciu budowy, organy nadzoru budowlanego mogą przeprowadzić kontrolę. Kontrola jest przede wszystkim po to, aby upewnić się, że prace są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem. Służy to przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa budowy i jego przyszłych mieszkańców.

Zmiany w projekcie budowlanym

Jeśli w trakcie budowy pojawi się konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, inwestor może to zrobić. Wystarczy zgłosić to w odpowiednim czasie, czyli przed wykonaniem tych zmian, do właściwego organu i uzyskać zgodę na ich wprowadzenie.

Uzyskanie pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na budowę w Polsce jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla inwestora. Projekt budowlany jest sprawdzany przez kompetentny urząd. Inwestor po uzyskaniu pozwolenia ma pewność, że budowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami. Proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest dzięki temu prostszy.

Teraz skorzystaj z naszej aplikacji eBudownictwo Wnioski, aby przygotować wniosek o pozwolenia na budowę.

Wniosek o pozwolenie rozbiórkę obiektu budowlanego to prosta formalność. Proces ten jest regulowany przez prawo budowlane. Wymaga zwrócenia się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z odpowiednio przygotowanym wnioskiem.

Przygotowanie dokumentacji

Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym projektu rozbiórki sporządzonego przez uprawnionego projektanta. Projekt ten powinien zawierać tylko podstawowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia - opis techniczny oraz rysunki przedstawiające zakres planowanych prac. Przygotowanie projektu rozbiórki jest dużo łatwiejsze od projektu budowlanego.

Składanie wniosku o rozbiórkę

Osoba, chcąca dokonać rozbiórki (w prawie budowlanym: inwestor), składa wniosek o pozwolenie na rozbiórkę do organu - starosty, prezydenta miasta lub wojewody właściwego ze względu na lokalizację obiektu. Wniosek ten powinien być opatrzony wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym projektem rozbiórki, a także dowodem opłaty skarbowej.

Rozpatrzenie wniosku

Po złożeniu wniosku, organ ma obowiązek rozpatrzyć go w terminie 65 dni. W tym czasie może zwrócić się do inwestora z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów lub wyjaśnienie wątpliwości. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, organ wydaje pozwolenie na rozbiórkę, które jest ważne przez 3 lata.

Przygotowanie do rozbiórki

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych upewnić się, że wszystkie media zostały odłączone, a teren jest bezpieczny dla pracowników i otoczenia.

Zakończenie prac

Po zakończeniu prac rozbiórkowych, inwestor ma obowiązek zawiadomić organ o zakończeniu przedsięwzięcia, przedstawiając stosowny dokument potwierdzający wykonanie prac zgodnie z projektem.

Zgłoszenie rozbiórki

Warto również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach, zamiast pozwolenia na rozbiórkę, wystarczające może być zgłoszenie rozbiórki. Jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. W takim przypadku, organ ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do planowanej rozbiórki. Jeśli w tym czasie nie otrzyma żadnych uwag, inwestor może przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Podsumowanie

Proces ten jest dużo prostszy od wniosku o pozwolenia na budowę, choć jest także niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Każdy etap wymaga starannego przygotowania i przestrzegania obowiązujących przepisów. Ważne jest, aby na każdym etapie procesu zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i dbać o ochronę środowiska, co jest fundamentalnym celem regulacji prawnych dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych.

Teraz skorzystaj z naszej aplikacji eBudownictwo Wnioski, aby przygotować wniosek o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki.

Bardzo często mówi się, że budujemy coś "na zgłoszenie" lub poprzez "zgłoszenie budowy". Zgłoszenie budowy to potoczna nazwa znanego w prawie budowlanym zgłoszenia robót budowlanych i zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego.

Zgłoszenie budowy to najprostszy i najszybszy sposób na rozpoczęcie budowy. Oznacza uproszczenie procedury administracyjnej. Można je także stosować przy budowie domów do 70 m.kw.

Zgłoszenie można stosować w przypadku realizacji tylko określonych w prawie budowlanym przedsięwzięć. Lista obiektów i prac nie wymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia znajduje się w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.

Zrozumienie procedury zgłoszenia budowy

Zanim przystąpimy do zgłoszenia budowy, warto zrozumieć, na czym polega ta procedura. Zgłoszenie budowy jest procedurą uproszczoną, która pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Osoba planująca roboty budowlane (w prawie budowlanym: inwestor) może w niektórych przypadkach budować „na zgłoszenie”. Inwestor nie otrzymuje wówczas dokumentu - potwierdzenia decyzji administracyjnej.

Kiedy można skorzystać z procedury zgłoszenia budowy

Istnieje szereg przedsięwzięć, które można realizować na podstawie zgłoszenia budowy. Do takich przedsięwzięć zaliczają się między innymi: budowa budynków gospodarczych czy garaży o powierzchni do 35 m², przebudowa budynków, czy też zmiana sposobu użytkowania obiektu, a także wspomniane wcześniej domy do 70 m.kw.

Przygotowanie dokumentacji

Przed zgłoszeniem budowy inwestor przygotowuje odpowiednią dokumentację. W jej skład wchodzą najczęściej: projekt budowlany, który powinien być opracowany przez uprawnionego projektanta oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgłoszenie budowy a organy administracyjne

Zgłoszenie budowy składa się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli najczęściej starosty lub prezydenta miasta, w zależności od lokalizacji inwestycji. Organ ten nie wydaje decyzji administracyjnej, ale ma prawo zgłosić sprzeciw w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów prawnych.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia

Organ ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Jeśli w tym czasie nie zgłosi żadnych uwag, inwestor może przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Jest to znaczące uproszczenie w porównaniu z procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę, która jest znacznie bardziej czasochłonna.

Realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia budowy

Po upływie 30 dni od złożenia zgłoszenia, można przystąpić do realizacji inwestycji. Ważne jest, aby prace budowlane były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i przestrzegały obowiązujących norm i standardów. Zakończenie prac budowlanych

Po zakończeniu prac budowlanych, inwestor przekazuje zawiadomienie o zakończeniu budowy do nadzoru budowlanego. Jest to konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, które jest wydawane przez organ nadzoru budowlanego.

Podsumowanie

Zgłoszenie budowy to najszybsza procedura, która znacząco upraszcza proces realizacji mniejszych inwestycji budowlanych. Dzięki niej możliwe szybkie rozpoczęcie prac budowlanych i szybkie zakończenie prac. Zgłoszenie budowy domów do 70 m.kw. jest jednak dedykowane doświadczonym inwestorom. Osobom, które budują dom po raz pierwszy, zalecamy wystąpienie z wnioskiem o pozwolenia na budowę.

Teraz skorzystaj z naszej aplikacji eBudownictwo Wnioski, aby przygotować zgłoszenie robót budowlanych, zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego lub zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego do 70m2.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Unia Europejska
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Unia Europejska